Nederlands English
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Algemene voorwaarden winkel

Geplaatst op: 10 maart, 2015 door

Klik hier om de Algemene Voorwaarden van de webwinkel te downloaden.

 

Algemene Voorwaarden webwinkel

Inhoudsopgave:
Artikel 1: Definities
Artikel 2: Identiteit van de ondernemer
Artikel 3: Toepasselijkheid
Artikel 4: De overeenkomst
Artikel 5: Diensten
Artikel 6: Producten
Artikel 7: Het aanbod
Artikel 8: Aansprakelijkheid
Artikel 9: Klachten
Artikel 10: Privacy

Artikel 1: Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 Koper: de consument of het bedrijf die een dienst of product koopt door aanvaarding van het aanbod van de ondernemer.
1.2 Ondernemer: de partij waarmee de overeenkomst tot stand komt, zie artikel 2.
1.3 Overeenkomst: de betreffende overeenkomst tussen de ondernemer en de koper die al dan niet kan worden gesloten op afstand.
1.4 Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en koper wordt gesloten binnen een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij een techniek wordt gebruikt die ervoor zorgt dat de koper en de organisator niet in dezelfde ruimte hoeven te zijn voor het sluiten van de overeenkomst.
1.5 Entreegelden: de prijs van het ticket exclusief eventuele toeslagen zoals bankkosten en verwerkingskosten.
1.6 Evenement: de gebeurtenis waarbij – bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend – een historische beleving wordt verzorgd, waaronder – doch niet beperkt tot – een muziek, theater, dans, toneel, levende geschiedenis-voorstelling, ten behoeve waarvan het ticket is gekocht.
1.7 Dag: kalenderdag
1.8 Locatie: de plaats waar het evenement gehouden wordt
1.9 Diensten: tickets en/of digitale inhoud
1.10 Ticket: het toegangsbewijs tot een evenement
1.11 Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm gepresenteerd worden

Artikel 2: Identiteit van de ondernemer
2.1 Naam ondernemer: Beleef Het Verleden – historisch evenementen & adviesbureau
2.2 Handelend onder de naam/namen:
Beleef Het Verleden / Beleef Het Verleden – historisch evenementen & adviesbureau
Experience the Past / Experience the Past – historical event & advice company
2.3 Vestigingsadres:
Thorbeckehof 26, 2343 DS Oegstgeest
2.4 Telefoonnummer: 0616433632
2.5 Bereikbaarheid:
Van maandag t/m vrijdag vanaf 10.00 uur tot 18.00 uur
2.6 E-mailadres: Martine@beleefhetverleden.nl
2.7 KvK-nummer: KvK 27320861
2.8 Btw-nummer: BTW NL 1832.21.655.B01

Artikel 3:  Toepasselijkheid
3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en koper.
3.2 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument langs elektronische weg beschikbaar gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk digitaal worden toegezonden.
3.3 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk, na wederzijdse bevestiging, zijn overeengekomen.
3.4 Indien deze Algemene Voorwaarden te zijner tijd worden aangepast, maar hun inhoud over het geheel genomen niet wijzigt, dan zijn de nieuwe gewijzigde voorwaarden alsdan in plaats van de onderhavige voorwaarden van toepassing.
3.5 De toepasselijkheid van andere afwijkende of aanvullende algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 4: De overeenkomst
4.1 Wijze van totstandkoming van de overeenkomst: de overeenkomst komt tot stand zodra de koper  een product of dienst besteld. Hiermee aanvaart de koper het aanbod en de hierbij gestelde voorwaarden. De ondernemer kan louter ter harer keuze de overeenkomst eenzijdig ontbinden, schadevergoeding vorderen, danwel, nakoming vorderen, indien de koper haar verplichtingen tot de overeenkomst niet nakomt.
4.2 Indien de koper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
4.3 Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de koper elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4.4 De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 5: Diensten
5.1 Op de overeenkomst kunnen tevens van toepassing zijn de Algemene Voorwaarden (algemene voorwaarden Beleef Het Verleden (pdf))  van de ondernemer, die in het betreffende geval te downloaden zijn van haar website.
5.2 De locatie waar het evenement wordt gehouden kan huisregels / gedragsregels hanteren. Tijdens alle evenementen geldt dat agressief gedrag niet wordt getolereerd.
5.3 De koper verklaart zich door het kopen van de dienst ook op voorhand met de voorwaarden zoals genoemd in 5.1 en 5.2. akkoord.
5.4 Tickets kunnen worden geboekt via de website van de ondernemer.
5.5 Tickets kunnen de vorm van een e-ticket hebben die uit te printen is.
5.6 E-tickets of andersoortige toegangsbewijzen en digitale inhoud worden na aankoop niet teruggenomen.
5.7 Het is voor de koper niet mogelijk ten aanzien van een tot stand gekomen overeenkomst wijzigingen aan te brengen.
5.8 Enkel door een origineel e-ticket te tonen kan toegang worden verkregen tot het desbetreffende evenement.
5.9 Op het evenemententerrein kan gevraagd worden uw toegangsbewijs nogmaals te tonen.
5.10 De toegangsbewijzen zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
5.11 Toegangsbewijzen waarbij de betaling nog niet is voltooid, zijn ongeldig. De bezoekers met onbetaalde tickets kunnen worden geweigerd op het evenement.
5.12 Het is niet toegestaan om tickets op commerciële wijze direct of indirect aan derden te verstrekken, dan wel tickets in commerciële uitingen – op welke wijze dan ook – aan te bieden.
5.13 Indien koper op enigerlei wijze handelt in strijd met deze Algemene Voorwaarden kan de ondernemer de tickets ongeldig maken; houders van die tickets zal de toegang tot het evenement worden ontzegd, zonder recht op schadevergoeding.
5.14 Ondernemer behoudt zich het recht voor om een maximum te stellen aan het aantal te boeken tickets. Boekingen die dit maximum te boven gaan kunnen zonder voorafgaand bericht aangepast worden / ongedaan worden gemaakt. Hierover wordt dan contact opgenomen door ondernemer met koper.
5.15 De wettelijke BTW tarieven zijn van toepassing. Prijzen zijn exclusief BTW.
5.16 De bijkomende kosten zoals bank en boekingskosten kunnen afwijken van de manier en tijdstip van aankopen. Alle kosten worden bij de boeking getoond.
5.17 Ondernemer streeft ernaar het digitale e-ticket ten minste 3 dagen voor het evenement te sturen. Ondernemer streeft ernaar digitale inhoud binnen 5 dagen te verzenden. Voor beiden geldt dat de verkoopprijs van het ticket / digitale inhoud moet zijn voldaan.
5.18 Mocht om wat voor reden dan ook het evenement geannuleerd worden, dan wordt de toegangsprijs, exclusief bank-en boekingskosten gerestitueerd

Artikel 6: Producten
6.1 Producten kunnen worden gekocht via de website van de ondernemer.
6.2 Ondernemer streeft ernaar het product binnen 5 dagen te verzenden, na ontvangst van de betaling.
6.3 Indien de koper een consument is heeft hij recht op ontbinding zie 6.4
6.4 Recht van ontbinding:
De consument kan binnen 14 dagen vanaf ontvangst van een product, zonder opgaaf van reden, het recht van ontbinding inzetten, in geval van koop op afstand.
Het product mag uitgeprobeerd worden, maar niet meer gebruikt worden dan nodig is voor een goede beoordeling van het product. Uitgesloten van recht op ontbinding geldt voor diensten, producten overeenkomstig de specificaties van de consument gemaakt en producten bestaande uit video-opnamen en computerprogrammatuur indien de koper hun verzegeling heeft verbroken.
6.5 Het is niet toegestaan om het product op commerciële wijze direct of indirect aan derden te verstrekken, dan wel producten in commerciële uitingen – op welke wijze dan ook – aan te bieden.
6.6 De wettelijke BTW tarieven zijn van toepassing. Prijzen zijn inclusief BTW.
6.7 De bijkomende kosten zoals bank en boekingskosten kunnen afwijken van de manier en tijdstip van aankopen. Alle kosten worden bij de boeking getoond.

Artikel 7: Het aanbod
7.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
7.2 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een zo goed mogelijke weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
7.3 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de koper duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 8: Aansprakelijkheid
8.1 Deelname aan evenementen geschiedt op eigen risico. Ondernemer is niet aansprakelijk voor enige schade die een deelnemers lijdt als gevolg van zijn / haar deelname aan het betreffende evenement, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan ondernemer toe te rekenen opzet / grove schuld.
8.2 Deelnemers aan evenementen zorgen zelf voor een adequate ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering.
8.3 Indien het evenement door ondernemer wordt geannuleerd (om welke reden dan ook) heeft koper geen recht op schadevergoeding voortkomend uit deze annulering.
8.4 Indien en voor zover ondernemer ten gevolge van overmacht geheel of gedeeltelijk niet aan haar verplichtingen jegens de koper kan voldoen, kan de koper daar geen enkel recht op schadevergoeding aan ontlenen.
8.5 Voor zover aansprakelijkheid van ondernemer uitgesloten of beperkt is, geldt dit ook voor de aansprakelijkheid van ondergeschikten en / of hulpersonen van ondernemer.

Artikel 9: Klachten
9.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de koper de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
9.2 Ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst beantwoord. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt wordt de koper hiervan binnen 14 dagen op de hoogte gesteld en ontvangt een indicatie wanneer een meer uitvoerig antwoord zal volgen.
9.3 Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de koper waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 10: Privacy

10.1 Voor het tot stand komen van verkoop via de webwinkel heeft Beleef Het Verleden persoonsgegevens nodig. Deze zullen uitsluitend gebruikt worden voor het tot stand komen van deze verkoop en voor het nakomen van onze contractuele verplichtingen jegens u, inclusief de administratie handelingen die nodig zijn voor betalingen.